Tất cả các nội dung đã được biên tập bao gồm các nội dung chữ, hình ảnh, videos đều thuộc bản quyền của hutbephotsach.net và được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi copy phân tán các nội dung này tới các website khác mà không được sự chấp thuận của hutbephotsach.net là đều bị cấm. KHÔNG copy hoặc lấy các đoạn mã HTML hoặc các loại code khác đều bị coi là vi phạm và nằm trong phạm vi bản quyền của hutbephotsach.net. Trong một phần của website có chứa các quảng cáo của các công ty quảng cáo hoặc của các nhà quảng cáo khác. Website không chịu trách nhiệm về các quyền về bản quyền hình ảnh được hiển thị bởi các công ty quảng cáo trên website. Các bản quyền hình ảnh, chữ thuộc về các nhà quảng cáo hiển thị trên website. Chúng tôi khuyến khích người giữ bản quyền tin rằng họ bị vi phạm bản quyền bởi nhà quảng cáo thì liên hệ trực tiếp với nhà quảng cáo. Nếu bạn thấy rằng trang web đã vi phạm bản quyền của mình hoặc trang đối tác vi phạm bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi và cung cấp các thông tin liên quan như: 1. Nội dung mà bạn cho rằng mình bị vi phạm bản quyền. 2. Địa chỉ đường link nội dung mà bạn cho rằng đã vi phạm bản quyền. 3. Phương thức liên lạc với bạn bao gồm: địa chỉ, email, số điện thoại giúp chúng tôi liên lạc với bạn 4. Bản chứng minh bản quyền đó thuộc về bạn 5. Bản chứng minh bạn là đại diện của nhóm có bản quyền hoặc được ủy quyền. 6. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử. Khi nhận đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ tiến hành xác minh vi phạm và sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên việc xác minh cần thời gian và bạn vui lòng chờ đợi trong thời gian đó. Chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để đảm bảo bản quyền của bạn được giữ vững. Các thông tin về bản quyền trên website có thể thay đổi và chỉnh sửa không báo trước.